"Trygge voksne, Trygge barn"

Vi i Fremtiden Barnehage mener at trygghet er grunnleggende for all læring og aktivitet. Derfor jobber vi med dette gjennom hele året, og spesielt når vi får nye barn i barnehagen.

Foreldre:

Ved oppstart av nye barn legger vi stor vekt på at både foreldre og barn blir godt mottatt. Et godt førsteinntrykk, og den tryggheten dere foreldre får til barnehagen, er også med på å styrke barnets trygghet overfor et nytt sted og nye voksne. Dette gjør det også lettere å levere barna i barnehagen.

Vi vektlegger også et åpent og nært samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. Dette er grunnleggende for å skape gjensidig tillit, og allerede i tilvenningsperioden vil vi snakke med dere om barnets behov, rutiner, m.m.

Barna:

Vi ønsker å skape et trygt og godt samspill i barnehagen, da er det viktig at de voksne alltid er der for barna. Barna blir møtt som den de er - alle skal bli lagt merke til. Positiv oppmerksomhet styrker tryggheten hos barna, de skal også bli møtt av en aksepterende holdning, og føle at vi voksne er støttende og interessert i det de har å si. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet.

I tilvenningsperioden vil dere og barnet ha en fast voksen som blir deres primærkontakt. Selv om barnet som oftest knytter seg til alle de voksne, er det for noen barn godt å ha en spesiell som de føler seg ekstra knyttet til. Dette er spesielt viktig for de minste barna. Vi legger selvsagt stor vekt på å ha god kontakt med de barna vi ikke er primærkontakt til også.

Omsorg er nært knyttet til oppdragelse. Oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon, slik overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Barna må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre, og slik legges det et grunnlag for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning.