Kommunikasjon, språk og tekst.

Vi går snart over i en ny og spennende måned med kommunikasjon, språk og tekst som hovedfokus. Kommunikasjon er viktig for å utvikle ett godt språk og å kunne være mottaker og avsender av budskap. Gjennom samtaler vil barna utvikle et rikt språk. Og tekster som poesi, dikt og fortellinger vil være sentrale hjelpemidler i dette fagområdet.

Jeg har besøkt Anette på Bjørnene idag og spurt hun noen spørsmål om deres tilnærming til fagområdet kommunikasjon, språk og tekst.

 

Tom:  -Hva er Bjørnene aktuell med neste måned?

Anette: - Vi skal ha ett prosjekt om Anne-Cath Vestly. Da skal vi lese om Mormor og de åtte ungene.

Tom: - Hvordan skal dere gjøre det?

Anette: -  Hovedfokuset vil være å lese den første boken av Mormor og de åtte ungene, Åtte små, to store og en lastebil(1957). Vi ønsker da at barna maler eller tegner deres egen tolkning av fortellingen.

De vil også kunne få lage sine egne bokmerker.

Vi avslutter prosjektet med filmen. Men det er også mulig at vi strekker dette prosjektet lenger om barna ønsker det!

Tom: - Dette høres jo fantastisk ut, men hvorfor gjør dere det?

Anette: - Det er viktig å bevare kulturarven. Og vi voksne som har vokst opp med forfattere som Anne-Cath er kulturbærere som bringer videre fortellingene fra eldre tid.

 

 

Rammplanen sier:

3.1

Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst.

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna:

• lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd

• bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær

• får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

• lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver

• blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

 

For å arbeide i retning av disse målene må personalet:

• være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst

• fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen

• tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner

• skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang

• vise forståelse for betydningen av barns morsmål

• oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk

• støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling

• la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst

• skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles.